Algemene Voorwaarden

BodyWel B.V. /o BeWel, gevestigd te Uitgeest

Algemene Voorwaarden van BodyWel B.V. .

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Bodywel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te vinden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in de eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bodywel worden bedongen ten behoeve van door Bodywel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website www.bewel.nl, alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die Bodywel aannbied c.q. levert.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bodywel zijn vrijblijvend en Bodywel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bodywel en gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bodywel dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De op de website, catalogus of andere voor reclamedoeleinden uitgegeven publicaties weergegeven producten van Bodywel , zijn voorbeelden van de daadwerkelijke producten. Het kan in details afwijken van hetgeen in de voor reclamedoeleinden uitgegeven publicaties is getoond. Aan de in de voormelde publicaties getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Prijzen en Betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusie BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie. Na ontvangst van Uw betaling ontvangt U binnen 7 dagen een bevestiging van Uw bestelling met de levertijd en een factuur waarop is aangegeven hoe de betaling heeft plaatsgevonden.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij bestelling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bodywel.
3.4 Indien nu met enige betaling in gebreken bent, is Bodywel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangenomen producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen an mededeling van de prijsverhoging door Bodywel .

Artikel 4. Levering
4.1 Levering geschiedt slechts na voorafgaande onherroepelijke betaling.
4.2 De door Bodywel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed voor verzending aan u.
4.4 Levering kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw levering kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
4.5 Leveringen worden gedaan aan het opgegeven afleveradres. Bodywel is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant in het opgegeven afleveradres, met als gevolg dat een bestelling misschien verkeerd geleverd wordt.
4.6 Bodywel is niet aansprakelijk voor zendingen die niet afgeleverd worden door My Parcel.nl of beschadigd raken bij transport, indien deze zending niet aangetekend verzonden is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bodywel  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bodywel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclame en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij levering, met inachtneming van het artikel 2 bepaalde, te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien u van mening bent dat het aan u geleverde goed buiten de grenzen van de redelijkheid en blijkbaar afwijkt van hetgeen u in de koop overeen bent gekomen dient u Bodywel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 indien is aangetoond dat de producten, met inachtneming van het artikel 2 bepaalde, niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bodywel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Bodywel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien zowel de verpakking van het product als het product zelf onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de alsmede het risico van retourzendingen voor uw rekening komen!! Producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd. Producten moeten goed verpakt - met zo weinig mogelijk risico op schade tijdens transport - verzonden worden. Gemaakte verzendkosten voor het retour sturen van een bestelling worden NIET vergoed, daar wij de mogelijkheid bieden een product te komen testen (en ophalen) in ons ophaalpunt te Reuver (na afspraak).
7.4 Verbruik producten dienen ongeopend en ongebruikt te worden geretourneerd.
7.5 Indien na retourzending blijkt dat het door Bodywel aan u geleverde product alsmede de verpakking beschadigd dan wel veranderd zijn, heeft Bodywel de keuze om u een schadevergoeding in rekening te brengen en/of uw retourzending te weigeren. In het laatste geval zal het door u retour gezonden product aan u worden teruggezonden.
7.6 Eventuele aansprakelijkheid van Bodywel bedraagt ten hoogste bedrag van de aankoop (excl. verzendkosten)
7.7 Bodywel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade bekomen door het dragen of gebruik van artikelen gekocht bij Bodywel.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bodywel, dan wel tussen Bodywel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en zijn van opzet of grove schuld van Bodywel..

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bodywel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bodywel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bodywel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Bodywel schriftelijk opgave doet van een adres, is Bodywel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bodywel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen worden gezonden.
10.2 Wanneer door Bodywel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nalevering van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bodywel deze soepel toepast.
10.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bodywel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk recht voorschrift, zal de betreffende bepaling omen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bodywel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Bodywel is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Tegoedbon: Een Tegoedbon kan alleen worden besteed bij JL Body.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een Tegoedbon is slechts geldig gedurende 2 jaar.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Het product is momenteel niet op voorraad.

Vul hieronder uw e-mailadres in en we laten het u weten zodra het product beschikbaar is.

 

Naam
E-mail
Telefoon
Opmerkingen

WhatsApp Chat

Helaas zijn wij via WhatsApp gesloten. U kunt ons wel nu via info@jlbody.nl bereiken en komen dan zo snel mogelijk terug op u vraag.